Processing
Inscrits0128
1
BYE
0
128
BYE
1

64è de finale - 1

64
BYE
1
65
BYE
0

64è de finale - 2

32
BYE
0
97
BYE
1

64è de finale - 3

33
BYE
1
96
BYE
0

64è de finale - 4

16
BYE
1
113
BYE
0

64è de finale - 5

49
BYE
0
80
BYE
1

64è de finale - 6

17
BYE
0
112
BYE
1

64è de finale - 7

48
BYE
0
81
BYE
1

64è de finale - 8

8
BYE
0
121
BYE
1

64è de finale - 9

57
BYE
1
72
BYE
0

64è de finale - 10

25
BYE
0
104
BYE
1

64è de finale - 11

40
BYE
0
89
BYE
1

64è de finale - 12

9
BYE
0
120
BYE
1

64è de finale - 13

56
BYE
0
73
BYE
1

64è de finale - 14

24
BYE
1
105
BYE
0

64è de finale - 15

41
BYE
1
88
BYE
0

64è de finale - 16

4
BYE
0
125
BYE
1

64è de finale - 17

61
BYE
1
68
BYE
0

64è de finale - 18

29
BYE
1
100
BYE
0

64è de finale - 19

36
BYE
1
93
BYE
0

64è de finale - 20

13
BYE
0
116
BYE
1

64è de finale - 21

52
BYE
1
77
BYE
0

64è de finale - 22

20
BYE
0
109
BYE
1

64è de finale - 23

45
BYE
1
84
BYE
0

64è de finale - 24

5
BYE
1
124
BYE
0

64è de finale - 25

60
BYE
1
69
BYE
0

64è de finale - 26

28
BYE
0
101
BYE
1

64è de finale - 27

37
BYE
0
92
BYE
1

64è de finale - 28

12
BYE
1
117
BYE
0

64è de finale - 29

53
BYE
0
76
BYE
1

64è de finale - 30

21
BYE
0
108
BYE
1

64è de finale - 31

44
BYE
1
85
BYE
0

64è de finale - 32

2
BYE
0
127
BYE
1

64è de finale - 33

63
BYE
1
66
BYE
0

64è de finale - 34

31
BYE
0
98
BYE
1

64è de finale - 35

34
BYE
1
95
BYE
0

64è de finale - 36

15
BYE
1
114
BYE
0

64è de finale - 37

50
BYE
1
79
BYE
0

64è de finale - 38

18
BYE
1
111
BYE
0

64è de finale - 39

47
BYE
1
82
BYE
0

64è de finale - 40

7
BYE
1
122
BYE
0

64è de finale - 41

58
BYE
1
71
BYE
0

64è de finale - 42

26
BYE
0
103
BYE
1

64è de finale - 43

39
BYE
1
90
BYE
0

64è de finale - 44

10
BYE
1
119
BYE
0

64è de finale - 45

55
BYE
1
74
BYE
0

64è de finale - 46

23
BYE
1
106
BYE
0

64è de finale - 47

42
BYE
0
87
BYE
1

64è de finale - 48

3
BYE
1
126
BYE
0

64è de finale - 49

62
BYE
0
67
BYE
1

64è de finale - 50

30
BYE
1
99
BYE
0

64è de finale - 51

35
BYE
0
94
BYE
1

64è de finale - 52

14
BYE
1
115
BYE
0

64è de finale - 53

51
BYE
1
78
BYE
0

64è de finale - 54

19
BYE
1
110
BYE
0

64è de finale - 55

46
BYE
0
83
BYE
1

64è de finale - 56

6
BYE
1
123
BYE
0

64è de finale - 57

59
BYE
1
70
BYE
0

64è de finale - 58

27
BYE
0
102
BYE
1

64è de finale - 59

38
BYE
1
91
BYE
0

64è de finale - 60

11
BYE
1
118
BYE
0

64è de finale - 61

54
BYE
1
75
BYE
0

64è de finale - 62

22
BYE
1
107
BYE
0

64è de finale - 63

43
BYE
1
86
BYE
0

64è de finale - 64

128
BYE
1
64
BYE
0

32è de finale - 1

97
BYE
0
33
BYE
1

32è de finale - 2

16
BYE
1
80
BYE
0

32è de finale - 3

112
BYE
0
81
BYE
1

32è de finale - 4

121
BYE
1
57
BYE
0

32è de finale - 5

104
BYE
0
89
BYE
1

32è de finale - 6

120
BYE
0
73
BYE
1

32è de finale - 7

24
BYE
1
41
BYE
0

32è de finale - 8

125
BYE
0
61
BYE
1

32è de finale - 9

29
BYE
1
36
BYE
0

32è de finale - 10

116
BYE
0
52
BYE
1

32è de finale - 11

109
BYE
1
45
BYE
0

32è de finale - 12

5
BYE
1
60
BYE
0

32è de finale - 13

101
BYE
1
92
BYE
0

32è de finale - 14

12
BYE
0
76
BYE
1

32è de finale - 15

108
BYE
1
44
BYE
0

32è de finale - 16

127
BYE
0
63
BYE
1

32è de finale - 17

98
BYE
1
34
BYE
0

32è de finale - 18

15
BYE
1
50
BYE
0

32è de finale - 19

18
BYE
0
47
BYE
1

32è de finale - 20

7
BYE
0
58
BYE
1

32è de finale - 21

103
BYE
1
39
BYE
0

32è de finale - 22

10
BYE
1
55
BYE
0

32è de finale - 23

23
BYE
1
87
BYE
0

32è de finale - 24

3
BYE
0
67
BYE
1

32è de finale - 25

30
BYE
0
94
BYE
1

32è de finale - 26

14
BYE
0
51
BYE
1

32è de finale - 27

19
BYE
1
83
BYE
0

32è de finale - 28

6
BYE
1
59
BYE
0

32è de finale - 29

102
BYE
0
38
BYE
1

32è de finale - 30

11
BYE
1
54
BYE
0

32è de finale - 31

22
BYE
1
43
BYE
0

32è de finale - 32

128
BYE
1
33
BYE
0

Seizièmes de finale - 1

16
BYE
0
81
BYE
1

Seizièmes de finale - 2

121
BYE
1
89
BYE
0

Seizièmes de finale - 3

73
BYE
0
24
BYE
1

Seizièmes de finale - 4

61
BYE
1
29
BYE
0

Seizièmes de finale - 5

52
BYE
1
109
BYE
0

Seizièmes de finale - 6

5
BYE
1
101
BYE
0

Seizièmes de finale - 7

76
BYE
1
108
BYE
0

Seizièmes de finale - 8

63
BYE
1
98
BYE
0

Seizièmes de finale - 9

15
BYE
0
47
BYE
1

Seizièmes de finale - 10

58
BYE
0
103
BYE
1

Seizièmes de finale - 11

10
BYE
0
23
BYE
1

Seizièmes de finale - 12

67
BYE
0
94
BYE
1

Seizièmes de finale - 13

51
BYE
0
19
BYE
1

Seizièmes de finale - 14

6
BYE
0
38
BYE
1

Seizièmes de finale - 15

11
BYE
1
22
BYE
0

Seizièmes de finale - 16

128
BYE
0
81
BYE
1

Huitièmes de finale - 1

121
BYE
1
24
BYE
0

Huitièmes de finale - 2

61
BYE
1
52
BYE
0

Huitièmes de finale - 3

5
BYE
0
76
BYE
1

Huitièmes de finale - 4

63
BYE
0
47
BYE
1

Huitièmes de finale - 5

103
BYE
1
23
BYE
0

Huitièmes de finale - 6

94
BYE
1
19
BYE
0

Huitièmes de finale - 7

38
BYE
0
11
BYE
1

Huitièmes de finale - 8

81
BYE
0
121
BYE
1

Quarts de finale - 1

61
BYE
1
76
BYE
0

Quarts de finale - 2

47
BYE
1
103
BYE
0

Quarts de finale - 3

94
BYE
0
11
BYE
1

Quarts de finale - 4

121
BYE
1
61
BYE
0

Demi-finales - 1

47
BYE
1
11
BYE
0

Demi-finales - 2

121
BYE
0
47
BYE
1

Finale