Processing
Registered0128
1
BYE
3

Round of 128 - 1

64
BYE
0
65
BYE
1

Round of 128 - 2

32
BYE
1
97
BYE
0

Round of 128 - 3

33
BYE
1
96
BYE
0

Round of 128 - 4

16
BYE
3

Round of 128 - 5

49
BYE
0
80
BYE
1

Round of 128 - 6

17
BYE
3

Round of 128 - 7

48
BYE
0
81
BYE
1

Round of 128 - 8

8
BYE
3

Round of 128 - 9

57
BYE
1
72
BYE
0

Round of 128 - 10

25
BYE
3

Round of 128 - 11

40
BYE
0
89
BYE
1

Round of 128 - 12

9
BYE
3

Round of 128 - 13

56
BYE
1
73
BYE
0

Round of 128 - 14

24
BYE
3

Round of 128 - 15

41
BYE
1
88
BYE
0

Round of 128 - 16

4
BYE
3

Round of 128 - 17

61
BYE
0
68
BYE
1

Round of 128 - 18

29
BYE
1
100
BYE
0

Round of 128 - 19

36
BYE
1
93
BYE
0

Round of 128 - 20

13
BYE
3

Round of 128 - 21

52
BYE
1
77
BYE
0

Round of 128 - 22

20
BYE
3

Round of 128 - 23

45
BYE
1
84
BYE
0

Round of 128 - 24

5
BYE
3

Round of 128 - 25

60
BYE
0
69
BYE
1

Round of 128 - 26

28
BYE
0
101
BYE
1

Round of 128 - 27

37
BYE
1
92
BYE
0

Round of 128 - 28

12
BYE
3

Round of 128 - 29

53
BYE
0
76
BYE
1

Round of 128 - 30

21
BYE
3

Round of 128 - 31

44
BYE
0
85
BYE
1

Round of 128 - 32

2
BYE
3

Round of 128 - 33

63
BYE
0
66
BYE
1

Round of 128 - 34

31
BYE
0
98
BYE
1

Round of 128 - 35

34
BYE
1
95
BYE
0

Round of 128 - 36

15
BYE
3

Round of 128 - 37

50
BYE
1
79
BYE
0

Round of 128 - 38

18
BYE
3

Round of 128 - 39

47
BYE
1
82
BYE
0

Round of 128 - 40

7
BYE
3

Round of 128 - 41

58
BYE
0
71
BYE
1

Round of 128 - 42

26
BYE
3

Round of 128 - 43

39
BYE
0
90
BYE
1

Round of 128 - 44

10
BYE
3

Round of 128 - 45

55
BYE
1
74
BYE
0

Round of 128 - 46

23
BYE
3

Round of 128 - 47

42
BYE
0
87
BYE
1

Round of 128 - 48

3
BYE
3

Round of 128 - 49

62
BYE
1
67
BYE
0

Round of 128 - 50

30
BYE
0
99
BYE
1

Round of 128 - 51

35
BYE
1
94
BYE
0

Round of 128 - 52

14
BYE
3

Round of 128 - 53

51
BYE
1
78
BYE
0

Round of 128 - 54

19
BYE
3

Round of 128 - 55

46
BYE
1
83
BYE
0

Round of 128 - 56

6
BYE
3

Round of 128 - 57

59
BYE
1
70
BYE
0

Round of 128 - 58

27
BYE
1
102
BYE
0

Round of 128 - 59

38
BYE
0
91
BYE
1

Round of 128 - 60

11
BYE
3

Round of 128 - 61

54
BYE
1
75
BYE
0

Round of 128 - 62

22
BYE
3

Round of 128 - 63

43
BYE
0
86
BYE
1

Round of 128 - 64

1
BYE
1
65
BYE
0

Round of 64 - 1

32
BYE
1
33
BYE
0

Round of 64 - 2

16
BYE
1
80
BYE
0

Round of 64 - 3

17
BYE
0
81
BYE
1

Round of 64 - 4

8
BYE
1
57
BYE
0

Round of 64 - 5

25
BYE
0
89
BYE
1

Round of 64 - 6

9
BYE
0
56
BYE
1

Round of 64 - 7

24
BYE
0
41
BYE
1

Round of 64 - 8

4
BYE
1
68
BYE
0

Round of 64 - 9

29
BYE
0
36
BYE
1

Round of 64 - 10

13
BYE
0
52
BYE
1

Round of 64 - 11

20
BYE
0
45
BYE
1

Round of 64 - 12

5
BYE
0
69
BYE
1

Round of 64 - 13

101
BYE
1
37
BYE
0

Round of 64 - 14

12
BYE
0
76
BYE
1

Round of 64 - 15

21
BYE
0
85
BYE
1

Round of 64 - 16

2
BYE
0
66
BYE
1

Round of 64 - 17

98
BYE
0
34
BYE
1

Round of 64 - 18

15
BYE
0
50
BYE
1

Round of 64 - 19

18
BYE
1
47
BYE
0

Round of 64 - 20

7
BYE
1
71
BYE
0

Round of 64 - 21

26
BYE
1
90
BYE
0

Round of 64 - 22

10
BYE
0
55
BYE
1

Round of 64 - 23

23
BYE
1
87
BYE
0

Round of 64 - 24

3
BYE
0
62
BYE
1

Round of 64 - 25

99
BYE
1
35
BYE
0

Round of 64 - 26

14
BYE
0
51
BYE
1

Round of 64 - 27

19
BYE
0
46
BYE
1

Round of 64 - 28

6
BYE
1
59
BYE
0

Round of 64 - 29

27
BYE
1
91
BYE
0

Round of 64 - 30

11
BYE
0
54
BYE
1

Round of 64 - 31

22
BYE
0
86
BYE
1

Round of 64 - 32

1
BYE
1
32
BYE
0

Round of 32 - 1

16
BYE
1
81
BYE
0

Round of 32 - 2

8
BYE
0
89
BYE
1

Round of 32 - 3

56
BYE
1
41
BYE
0

Round of 32 - 4

4
BYE
0
36
BYE
1

Round of 32 - 5

52
BYE
0
45
BYE
1

Round of 32 - 6

69
BYE
1
101
BYE
0

Round of 32 - 7

76
BYE
1
85
BYE
0

Round of 32 - 8

66
BYE
1
34
BYE
0

Round of 32 - 9

50
BYE
0
18
BYE
1

Round of 32 - 10

7
BYE
1
26
BYE
0

Round of 32 - 11

55
BYE
0
23
BYE
1

Round of 32 - 12

62
BYE
0
99
BYE
1

Round of 32 - 13

51
BYE
0
46
BYE
1

Round of 32 - 14

6
BYE
0
27
BYE
1

Round of 32 - 15

54
BYE
1
86
BYE
0

Round of 32 - 16

1
BYE
1
16
BYE
0

Round of 16 - 1

89
BYE
0
56
BYE
1

Round of 16 - 2

36
BYE
1
45
BYE
0

Round of 16 - 3

69
BYE
1
76
BYE
0

Round of 16 - 4

66
BYE
1
18
BYE
0

Round of 16 - 5

7
BYE
1
23
BYE
0

Round of 16 - 6

99
BYE
1
46
BYE
0

Round of 16 - 7

27
BYE
1
54
BYE
0

Round of 16 - 8

1
BYE
1
56
BYE
0

Quarter finals - 1

36
BYE
0
69
BYE
1

Quarter finals - 2

66
BYE
1
7
BYE
0

Quarter finals - 3

99
BYE
1
27
BYE
0

Quarter finals - 4

1
BYE
1
69
BYE
0

Semi finals - 1

66
BYE
1
99
BYE
0

Semi finals - 2

1
BYE
1
66
BYE
0

Final